Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sprístupňovanie informácií

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Ako získať informácie?

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia  dôvodu.
 • Žiadosť môže byť podaná písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
 • Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

  Spôsob podania žiadosti o informáciu

 • ústne  - v pracovných dňoch počas pracovnej doby na sekretariáte obecného úradu
 • písomne  - na adrese Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
 • telefonicky  - na tel. čísle 038/5319139
 • elektronickou poštou - na adrese obecludanice@obecludanice.sk

 

Lehota vybavenia

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií zamestnanec obce vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti  obci alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 2. Zo závažných dôvodov môže starostka obce  predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní.

Závažnými dôvodmi sú:

 • a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce,
 • b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty oznámi starosta obce žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

ÚHRADA NÁKLADOV

 1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
 2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša obec.
 3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií  upravuje vyhláška MF SR č.481/2000 Z. z.

Žiadateľ realizuje úhrady nákladov za sprístupňovanie informácií nasledovným spôsobom:

 1. v hotovosti do pokladne Obce Ludanice, SNP 448/69, 95611 Ludanice,
 2. bezhotovostným prevodom na účet obce Ludanice 0801768001/5600,
 3. poštovou poukážkou.

 

Materiálne náklady  
Názov  
A) Kopírovanie  

1) čiernobiela kópia z kopírovacieho stroja
alebo počítačovej tlačiarne

 
a) formát A4 jednostranne                                      0,10 €
b) formát A4 obojstranne                                         0,20 €
c) formát A3 jednostranne                                       0,15 €
d) formát A3 obojstranne                                         0,25 €
   
2) farebná kópia z kopírovaieho stroja
alebo počítačovej tlačiarne
 
a) formát A4 jednostranne                                       0,40 €
b) formát A4 obojstranne                                         0,80 €
c) formát A3 jednostranne                                        0,45 €
d) formát A3 obojstranne                                         0,90 €
   
B) Scanovanie dokumentov                                   
a) formát A4 jednostranne                                       0,30 €
b) obrázok formát A4                                               0,30 €
   
C) Faxovanie  
a) faxovanie tuzemské                                             0,70 € /strana
b) faxovanie zahraničné                                          1,40 € /strana
   
D) Technické nosiče dát  
a) CD                                                                     0,50 €
   
E) Obálky  
a) veľkosť obálky C 4                                                0,09 €
b) veľkosť obálky C 5                                                0,06 €
c) veľkosť obálky C 6                                                0,03 €
   
F) Odoslanie informácií - poštovné  
a) do 50 g poštovné doporučene                               1,10 €
b) od 50g do 100 g poštovné doporučene                 1,25 €
c) od 100g do 500g poštovné doporučene                 1,45 €