Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štruktúra obce

Štruktúra obce

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

Orgánmi obce Ludanice sú:

 1. starosta obce

 2. obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie obecného zastupiteľstva ako svoje dočasné výkonné a poradné orgány. Úlohy a činnosť komisií určuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

 

Starosta obce

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Ďalšie práva a povinnosti starostu sú uvedené v zákone o obecnom zriadení a v článku 21 Štatútu obce Ludanice.

 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Ludanice, zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Ludanice a miestnej časti Mýtna Nová Ves.

Hlavné úlohy obecného zastupiteľstva:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním

 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet

 • schvaľovať územný plán obce a jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

 • rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku

 • uznášať sa na nariadeniach obce

 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie

 • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku a prevody hnuteľného majetku nad stanovenú hodnotu

 • schvaľovať organizačný poriadok, rokovací poriadok a pod.

 • zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce

 • udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu písomných podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania VZN obce, uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo, ktorému je zodpovedný za svoju činnosť. Hlavný kontrolór obce sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Kontroluje:

 • nakladanie s majetkom obce

 • účtovníctvo a pokladničné operácie

 • hospodárenie s finančnými zdrojmi

 • čerpanie rozpočtu

 • záverečný účet

 • správnosť čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých fondov a dotácií

Hlavný kontrolór obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce, vybavuje sťažnosti a podnety občanov, vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľstva.